Наш навчальний заклад
Перелік додаткових освітніх послуг
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надання додаткових освітніх послуг у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах визначаються наступними нормативними документами: - Законом України «Про дошкільну освіту»; - постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад»; - постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»; - наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»; - наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами»; - постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Відповідно пункту 4 статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту», передбачено введення додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. При цьому, реалізація варіативної частини Базового компоненту може здійснюватись, у тому числі, за рахунок додаткових освітніх послуг. Перелік платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 796 (із змінами), враховує зміни у законодавстві, що відбулись протягом останніх років, конкретизує та узгоджує платну діяльність у сфері освіти з іншими нормативним актами. Порядок надання платних послуг державними та комунальними дошкільними навчальними закладами врегульовано спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок видатків, пов'язаних з наданням послуги, в тому числі: - витрати на оплату праці. Вони складаються з відповідних витрат на заробітну плату виховательського складу, педагогічних, адміністративно- господарських, допоміжних та обслуговуючих працівників. Кількість годин виховательської роботи, ставок працівників, що підлягають оплаті, визначається на основі плану роботи з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів роботи тощо. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією виховання, профілактично- оздоровчих процедур і обслуговуванням навчальних груп. Для цього можуть використовуватись як мінімальні вимоги, так і штатні нормативи, встановлені для ДНЗ; - внески на соціальні заходи (на загальнообов'язкове державне соціальне страхування); - матеріальні витрати, в т.ч. на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством. Видатки на організацію навчання у своїй матеріальній складовій виявляються у наступних витратах: придбання сировини і матеріалів, що використовуються у виховному процесі, придбання і тиражування методичних матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, оплата електроенергії, палива, газу, води, які використовуються в навчальних цілях; - проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування необоротних активів, що використовуються для надання послуг. До складу таких витрат можуть зараховуватись витрати на поточний ремонт, ремонт обладнання та інвентарю, включно з ремонтом м'якого інвентарю, спецодягу, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів в залежності від особливостей навчального процесу та побутового обслуговування; - службові відрядження. Оплату відряджень розраховуються відповідно до діючих норм у разі безпосереднього їх відношення до надання платних освітніх послуг з виховання дітей; - оплата комунальних та інших послуг. Найбільш поширеними в практиці діяльності ДНЗ щодо надання додаткових освітніх послуг витрати на оренду приміщень, оплату опалення, водопостачання та водовідведення, електроенергії для проведення виховного процесу. Величина таких витрат обчислюється прямим розрахунком на основі: встановлених чинним законодавством ставок орендної плати, термінів виховної роботи та оздоровчих заходів, площ, зайнятих для виховання; інших потреб з обслуговування груп; норм витрат відповідно до діючих тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги (за сезон або протягом року). 
 
Додаткові освітні послуги в КЗ "ДНЗ №7 ВМР":

- Гурток англійської мови. Калькуляція вартості групи

 


- Гурток "Монтессорі-клас". 
Калькуляція вартості групи

 

Гурток англійської мови

Мета і основний зміст роботи: сприяння повноцінному, своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодінні основами іншомовного спілкування.

Практична ціль дошкільного навчання англійської мови передбачає оволодіння дітьми умінь в аудіюванні та говорінні, достатніми для то, щоб вступити у мовленнєвий контакт зі співрозмовником, долучитися до розмови отримати і передати елементарну інформацію, пов'язану зі змістом дитячого спілкування.

Гурток англійської мови працює за парціальною програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (І. Кулікова, Т Шкваріна).

 


Гурток "Монтессорі-клас"

В закладі проводиться робота за системою М. Монтессорі. 

Метою роботи є створення розвиваючого середовища, яке спонукає до розвитку пізнавальної діяльності та індивідуальний підхід до кожної дитини, як особистості.
Монтессорі-напрямок пропонує розумну структуровану систему, яка дозволяє дитині розвиватися в її власному темпі, відповідно до її здібностей, використовуючи спеціально розроблені Монтессорі-матеріали.

 

 Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 20 хвилин

у середній групі та 25 хвилин у старшій групі.

Заняття проводяться по підгрупах.

 


Хореографічна студія (тимчасово не працює)

Заняття в дитячій хореографічній студії спрямовані на залучення дітей до танцювального мистецтва, розкриття перед дитиною світу танцю, його краси і багатства. Своєю метою вона також ставить навчити дитину емоційної чуйності і вмінню виявляти в русі його характер, передавати певний настрій.

Заняття проходять: в спеціально обладнаному залі, 2 рази на тиждень.

 

 

Арт-студія (тимчасово не працює)

В нашому ДНЗ особлива увага приділяється розвитку творчих здібностей у дітей. Заняття в АРТ-студії включають в себе практичну роботу не тільки за традиційними технікам, формам і різних матеріалів, але і виконання колажів. При цьому основне завдання ART-студії - розвивати здібності дитини і дозволяти їй повною мірою реалізувати свій потенціал. А він у кожного з наших вихованців - величезний!